Vnútorný poriadok

1. Zakúpené vstupenky ako i vydané peniaze si prekontrolujte ihneď pri pokladni, pretože dodatočné reklamácie nie sú akceptované!

2. Vstupenky si uschovajte nepoškodené do konca filmového predstavenia

3. Sála je sprístupnená 15 minút pred začiatkom filmového predstavenia. Oneskoreným príchodom a nevhodným správaním, nerušte ostatných divákov.

4. Pred vstupom do kinosály vypnite si váš mobilný telefón.

5. Na filmové predstavenia 3D sa vzťahujú osobitné podmienky.

6. Hrací profil kina je nasledovný:

hracie dni sú: utorokstreda – štvrtok - piatok - sobota - nedeľa

hrací čas je: o 19:30, v sobotu a nedeľu  aj o 17.00

6. Zmena program ju vyhradená.

7. Osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok je vstup do kina zakázaný!

8. V prípade rušenia predstavenia nevhodným správaním resp. používaním mobilného telefónu, bude návštevník vyzvaný na opustenie predstavenia bez nároku na vrátenie vstupného

9. Podmienkou uskutočnenia predstavenia je účasť minimálne 5 divákov, pri predstaveniach filmového klubu účasť minimálne 4 divákov  s platnou vstupenkou

10. Pokladňa je otvorená 1 hodinu pred začiatkom predstavenia a 15 minút po začiatku predstavenia. Vtedy je možné zakúpiť si vstupenku na ktorékoľvek predstavenie v danom mesiaci dopredu. Informácie Vám ochotne podáme na telefónnych číslach: 033 647 23 22

11. Rezervácie vstupeniek je možné vykonať telefonicky, alebo prostredníctvom webstránky kinomodra.sk  Rezervácia automaticky expiruje 30min pred predstavením. Každý, kto si rezerváciu vytvorí, dostane do mailu informácie o rezervácii aj o expirácii.  Ak je pri pokladni v tomto čase (10 - 15min pred expiráciou) väčšia rada návštevníkov, majú návštevníci s rezervovanými vstupenkami automaticky prednosť a budú vyzvaní pokladníkom, aby si prišli rezervované vstupenky zakúpiť.

12. Počas predstavenia je zakázane zhotovovať akékoľvek audio a video záznamy. Akýkoľvek pokus o použitie nahrávacej techniky bude riešený okamžitým vykázaním z kina a vystavený trestnoprávnej zodpovednosti vzhľadom na porušovanie autorských práv k filmovým dielam.

 

Podmienky, za ktorých sa zapožičiavajú 3D okuliare: 

1. 3D okuliare sú majetkom prevádzkovateľa kina - Kultúrneho centra Modra a návštevníkovi kina Mier Modra sa zapožičiavajú len na dobu trvania filmového predstavenia, na ktoré si zakúpil vstupenku a len pre účely sledovania filmu v 3D

2. 3D okuliare sú zapožičiavané bezplatne

3. 3D okuliare nesmú byť používané na iný účel, než na aký boli zapožičané.

4. 3D okuliare obdrží divák pri vstupe do kinosály, hneď po kontrole pravosti vstupenky.

5. Divák je povinný vizuálne si skontrolovať 3D okuliare, či nie sú poškodené, prípadné poškodenia prekonzultovať s prítomným personálom kina Mier, ktorý definitívne vyhodnotí ich prípadnú poškodenosť a poskytne divákovi náhradné. Prevzatím 3D okuliarov divák potvrdzuje, že 3D okuliare nie sú viditeľne poškodené ani deformované a akékoľvek poškodenia zistené po prevzatí boli vykonané samotným divákom.

6. Návštevník dostane pri vstupe do kinosály od obsluhujúceho personálu okuliare nepoškodené, čisté a hygienicky vhodne ošetrené. Divák je povinný po celý čas zapožičania 3D okuliarov narábať s nimi opatrne, chrániť ich pred poškodením, stratou alebo zničením.
Je prísne zakázané akýmkoľvek spôsobom okuliare čistiť ! Neodborná manipulácia môže spôsobiť ich nenávratné poškodenie, za ktoré divák preberá plnú zodpovednosť.

7. Ak má divák po začatí 3D projekcie podozrenie, že zapožičané 3D okuliare sú z akýchkoľvek dôvodov nespôsobilé na sledovanie projekcie, musí vyhľadať personál kina Mier pri vstupe do kinosály, ktorý vyskúša funkčnosť 3D okuliarov a v prípade potreby mu poskytne náhradné.

8. V prípade nefunkčnosti alebo nesprávnej funkčnosti 3D okuliarov je divák povinný okamžite, najneskôr do 10 minút od začiatku 3D projekcie (prvého záberu po upozornení na nasadenie si 3D okuliarov) túto skutočnosť oznámiť personálu kina pri vstupe do kinosály. V prípade, že tak neurobí, má sa zato, že 3D okuliare mu boli odovzdané ako funkčné v stave spôsobilom na riadne užívanie.

9. Každý divák je povinný odovzdať 3D okuliare po skončení predstavenia personálu kina v stave, v akom mu boli zapožičané. Personál kina skontroluje, či nedošlo k viditeľnému poškodeniu 3D okuliarov

10. V prípade, že došlo k poškodeniu okuliarov, zodpovednosť návštevníka kina, ktorému boli tieto okuliare zapožičané sa posudzuje podľa všeobecných ustanovení § 420 a násl. Občianskeho zákonníka

11. Divák, ktorý poškodil okuliare je povinný zaplatiť na mieste sankciu vo výške 50€.

12. O poškodení 3D okuliarov bude s divákom spísaný Záznam o poškodení okuliarov. V prípade odmietnutia spísania Záznamu zo strany diváka, bude privolaná hliadka polície

 

 Všeobecne záväzné podmienky nákupu a rezervácie vstupeniek prostredníctvom internetu

Všeobecné záväzné podmienky vymedzujú práva predávajúceho (prevádzkovateľ kina) a kupujúceho (zákazník) a platia iba pri kúpe a rezervácie vstupeniek cez internet.

Rezervácia vstupeniek
Zákazník berie na vedomie, že rezervácia je nezáväzná a v prípade, že si vstupenky nevyzdvihne v stanovenom čase - najneskôr 30 min. pred začatím predstavenia, tak prevádzkovateľ kina môže vstupenky uvoľniť k ďalšiemu predaju bez ďalšieho oznámenia zákazníkovi. Stanovený čas je oznámený zákazníkovi ihneď po ukončení rezervácie v rezervačnom systéme a zároveň zaslaný emailom, pokiaľ bol email správne zadaný. Vstupenky si zákazník môže vyzdvihnúť len v pokladni kina a to oznámením variabilného čísla rezervácie, alebo svojich kontaktných údajov zadaných pri rezervácii. Zákazník môže byť vyzvaný k predloženiu svojich identifikačných dokladov personálom kina za účelom kontroly.

Rezervácie vstupeniek je možné vykonať telefonicky, alebo prostredníctvom webstránky kinomodra.sk  Rezervácia automaticky expiruje 30min pred predstavením. Každý, kto si rezerváciu vytvorí, dostane do mailu informácie o rezervácii aj o expirácii.  Ak je pri pokladni v tomto čase (10 - 15min pred expiráciou) väčšia rada návštevníkov, majú návštevníci s rezervovanými vstupenkami automaticky prednosť a budú vyzvaní pokladníkom, aby si prišli rezervované vstupenky zakúpiť.

Zákazník berie na vedomie a bezvýhradne súhlasí, že ním zadané kontaktné údaje môžu byť zaznamenané v systéme za účelom neskoršieho kontaktovania prevádzkovateľom alebo obsluhou kina. A súčasne berie na vedomie a súhlasí, že v prípade opakovanej neprebratej a neodvolanej rezervácie, mu môže byť budúca rezervácia zablokovaná. Rezerváciu je možné odvolať osobne alebo telefonicky v pokladni kina.

Kúpa vstupeniek
Zakúpené vstupenky prostredníctvom internetu môžete vrátiť iba z dôvodu, že sa predstavenie z technických príčin neuskutoční (porucha na technickom zariadení, alebo nebol dodaný film do kina) a to najneskôr pred začiatkom predstavenia a maximálne do 7 dní od ich zakúpenia požadovať za nich zaplatenú finančnú hodnotu. Musíte tak urobiť písomne. Písomná žiadosť musí obsahovať názov predstavenia, dátum a čas, počet vstupeniek a cenu celkom, variabilný symbol platby a číslo účtu, na ktorý má byť zaplatená čiastka poukázaná. Ak žiadosť nebude obsahovať niektorý z uvedených údajov, nebude vybavená. 
V prípade, že pri kúpe vstupeniek prostredníctvom internetu došlo síce k odpísaniu sumy z účtu zákazníka, ale vstupenky sa nezobrazili, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si musíte uplatniť v banke, ktorá Vám vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla. Takéto reklamácie nemôže riešiť prevádzkovateľ kina Mier.

Kupujúci, ktorý si zakúpi vstupenky prostredníctvom internetu, bez výhrad prijíma všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok a je povinný sa nimi riadiť. Transakčný poplatok za online platbu znáša kupujúci.

Prístupnosť filmov

1) Personál prevádzkovateľa je oprávený požadovať preukázanie veku zákazníka vo vzťahu k vekovým obmedzeniam prístupnosti na jednotlivé predstavenia. Prevádzkovateľ je oprávený zamedziť vstupu osôb, ktoré nesplňujú určenú vekovú hranicu pre prístupnosť jednotlivých filmov. U filmov s nevhodnosťou a neprístupnosťou do 18 rokov nie je nášteva mladších osôb možná ani so súhlasom zákonného zástupcu, alebo v sprievode dospelej osoby. U filmoch s vekovou nevhodnosťou do 15 rokov je možná nášteva osoby mladšej ako 15 rokov iba za predpokladu, že dosiahla vek minimálne 12 rokov, k nášteve dal súhlas jej zákonný zástupca a sprevádza ju do kinosály dospelá osoba. V prípade rušenia priebehu predstavenia a ostatných divákov v kinosále bude zákonný zástupca, prípadne iná plnoletá osoba sprevádzajúca dieťa, spoločne s dieťaťom požiadaná opiustiť kinosálu. Zákazník v takomto prípade nemá nárok na kompenzáciu. 

2) Pokiaľ zákazník pri vstupe do plateného priestoru kina. na požiadanie nepredloží preukaz potvrdzujúci splnenie vekového limitu, bude vstupenka považovaná za neplatnú a zákazníkovi nebude povolený vstup do priestorov; zákazník v takom prípade nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:
Uvedené obchodné podmienky sú platné v deň zakúpenia alebo vykonania rezervácie vstupeniek do kina zákazníkom. Zákazník zakúpením vstupenky súhlasí s uvedenými podmienkami. 

Kalendár podujatí

jún
27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Prejdite myšou nad kalendár a zobrazia sa Vám podujatia. Kliknutím na podujatie zobrazíte podrobnosti.